Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult

Dessa synpunkter representerar småbrukarnas perspektiv på konsekvenser av kommersiell odling av GMO. Många småbrukare producerar för en lokal marknad där kvalitet (t.ex. ekologiskt producerade växter och djur ) och mångfald är viktiga aspekter. Eftersom det för närvarande inte finns någon kommersiell odling av GMO-grödor (bara fältförsök) i Sverige är dessa kommentarer ’ex-ante’ och baserade på bönders erfarenhet av GMO-odling i andra länder – främst Nord- och Sydamerika men också Asien och Europa – och den påverkan den har haft över tid (flera generationer) och rum (ekosystem-nivå).

GMO-grödor är i huvudsak en global handelsvara och har därmed stora socio-ekonomiska konsekvenser i de länder där de produceras pga deras påverkan på miljö, hälsa och fördelning av resurser. I solidaritetens namn ska vi ta hänsyn till detta – men på lite längre sikt kommer det som händer i dessa länder också att påverka vår egen verksamhet här i Sverige.

 Bakgrund

Ett  hållbart jordbruk

Modernt industrijordbruk, med GM-grödor som sin spetsteknologi, har visat sig ha en negativ effekt på biologisk mångfald och medför ökad övergödning av vattendrag och utsläpp av växthusgaser. Det har också visat sig leda till en försämrad förmåga hos marker/jordar att fylla sin roll som kolsänka. Den driver på en klimatförändring som i sin tur leder till stora obalanser i ekosystemet med allvarliga negativa konsekvenser för bönder och andra som är beroende av dessa viktiga ekosystemtjänster. Ekologiska jordbruk minskar redan nu en del av dessa negativa effekter genom att förbättra biologisk mångfald, minska utsläpp av växthusgaser och förbättra markens/jordens förmåga att avskilja koldioxid från atmosfären och lagra den i jorden. Den är en utveckling i rätt riktning, men mycket forskning krävs för att göra ekologiskt jordbruk mer effektivt och ytterligare minska dess negativa miljöpåverkan. 

Ekologiska jordbruk har flera fördelar 

-          inga pesticider används i produktionen som kan ge rester i produkterna och störningar på miljön

-          växtföljd och lokalt anpassade grödor minskar behov av dyra insatsmedel och ger en ökad biologisk mångfald som göra odlingar mindre sårbara för sjukdom och skadedjursangrepp och ger småbönder en säkrare produktion och inkomst.

-          minskad användning av fossila bränslen (kompost och naturgödsel ersätter konstgödsel vars produktion kräver mycket fossila bränslen) gör produktionen mindre utsatt för ökande bränslekostnader.

Ekologiskt jordbruk hotas av GMO-jordbruk, eftersom GM-grödor sprider sig i naturen – genom vind och insekter som sprider pollen som i sin tur ger korsningar med konventionella/ ekologiska grödor och vilda släktingar. Riskerna ökar med större odlingar. Ekologiska jord­bruk (KRAV) tillåter ingen inblandning av GMO i grödorna. Detta har skapat problem för t.ex. de ekologiska majsodlarna i Spanien. Dels är det många som har tvingats sluta odla ekologisk majs på grund av kontaminering med GMO, dels har det blivit en extra kostnad för ekolog­iska producenter som måste bekosta provtagning som bevisar att de inte har GMO-kontaminering i sina produkter. Sojabönder i Brasilien som inte vill odla GMO-soja har mött samma problem.

GMO-jordbruk har en negativ effekt på biologisk mångfald. Mer än 99% av de kommersiellt odlade GMO-grödorna är modifierade att tåla herbicider (med glyfosat och glyfosinat som aktiva ämnen och nu även andra herbicider) eller är modifierade att själva producera insekts­gift (Bt) eller både och. I USA, där bönder har odlat GMO-grödor i ca 15 år, har GMO-jordbruk lett till en dramatisk ökning i användningen av pesticider samt ännu starkare pesticider. Detsamma är fallet i Brasilien och Argentina. Denna ökning är ett resultat av att ogräs och insekter utvecklar resistens pga ensidig pesticid-användning och storskalig monokultur. Detta har lett till ökade kostnader, dels för ökade mängder pesticider och dels för allt dyrare GMO-utsäde, som är modifierade avseende flera egenskaper så att de tål flera olika pesticider. 

Försök pågår att odla GMO-grödor för industriprodukter – potatis för industristärkelse, raps för industriolja, samt olika grödor och träd för energi. Dessa kommer inte att vara godkända som människoföda. I EU är det nolltolerans för inblandning av sådana GMO i livsmedelsprodukter, eftersom dessa inte godkänts som människoföda. Det finns planer för odling av många GMO-grödor för olika ändamål, förutom industriprodukter också läkemedel. Det blir i längden omöjligt för bönder i närheten av GMO-försök eller kommersiell GMO-odling att producera ekologiska produkter som är garanterat fria från kontaminering av dessa som människoföda icke-godkända GMO-pollen.


 

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum